Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

som patient indsamler og behandler [indsæt navn på klinikken] som

dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter

autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Gribskov Lægecenter behandler,

bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Gribskov Lægecenter indsamler og behandler følgende typer af

personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn,

familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse [indsæt

evt. andre oplysninger, som I indhenter i klinikken, og som ikke er nævnt i

næste pkt.].

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests,

røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk

oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

• Udarbejdelse af lægeerklæringer

• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger,

sygehuse eller sygehuslaboratorier

• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

• Afregningsformål

• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder

EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant

sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o Dokumentationspligt

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og

juridisk hjemmel for behandlingen.

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske

sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre

uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller

distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-ofservice-

angreb) og beskadigelser af computersystem og elektroniske

kommunikationssystemer

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til

individer og myndigheder

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du

personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse

personoplysninger til os. Konsekvens af ikke at give os personoplysningerne vil

være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde

ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre

sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske

journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse

med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering

eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med

følgende modtagere:

• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er

nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen

for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer,

utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil

ifølge gældende lovgivning.

• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner,

hvortil henvisningen er sendt.

• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til

sygehuslaboratorierne.

• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for

patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.

• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og

Lægemiddelstyrelsen via FMK.

• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

• I andre t i l fælde videregives oplysninger t i l pårørende el ler

forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine

personoplysninger er:

• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og

v i d e r e g i v e s  a lmi n d e l i g e  p e r s o n o p l y s n i n g e r  i  me d f ø r  a f

databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme

personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af

databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig

ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,

b e k e n d t g ø r e l s e o m s u n d h e d s p e r s o n e r s j o u r n a l e r

(journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang

pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om

almen praksissundhedslovens §60.

• Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten

FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og

dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.

• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i

sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger

til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af

et konkret samtykke fra dig som patient.

• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit

forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og

9(2)(a).

• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit

forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes

nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger

er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du

tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for

tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere,

som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere

er p.t.

• CompuGroup Medical

• DAK-E (digitale forløbsplaner)

• DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring

af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage

d e o v e r f o r a n g i v n e f o r m å l . V i h a r d o g i h e n h o l d t i l

journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år

efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget

til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en

klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret,

indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til

indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten

til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til

dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af

personoplysningerne, herunder i f t . automatiseret, individuel

beslutningstagning (”profilering”).

I forhol d t i l s letning er denne ret t ighed dog modi f i ceret af

journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske

sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder

Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger

eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Gribskov Lægecenter

Tisvildevej 28

3210 Vejby

Tlf. 48707045

Dato: 24/5-2018

 

Der er lukket for kommentarer.